השימוש באתר כפוף לתנאי רישיון השימוש שלהלן. על מנת לבצע כניסה ראשונה לאתר, עליך לאשר הסכמתך לתנאי רישיון השימוש באמצעות סימון התיבה "אני מסכים". מובהר כי שימוש באתר, גם ללא ביצוע אקט של אישור כאמור, ייחשב כהסכמה לתנאי רישיון השימוש.

התנאים הנקובים ברישיון שימוש זה מהווים חוזה מחייב בינך לבין חברת וו.פי.איי בע"מ להלן ("WPI" ) הם מסדירים את זכויותיך וחובותיך בנושא השימוש באתר.

השימוש במאתר מותר אך ורק בכפוף לתנאי רישיון זה.

האתר

אתר עליות ("האתר") מתפרסם בכתובת www.aliyot.co.il ו/או בכל כתובת עליה תודיע WPI מעת לעת.

האתר כולל תכנים כלים ויישומים שונים המאפשרים בין היתר ניהול רשימת עליות לתורה.

WPI תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך באתר שינויים שתכליתם שיפור השירות.

הרישיון

בכפוף לתנאי רישיון שימוש זה ולקיומם על ידך, WPI מקנה לך בזאת רישיון שימוש אישי, בלתי עביר ומוגבל בזמן להשתמש באתר או בחלקים ממנו.

תקופת הרישיון והיקפו תלויים בסוג הרישיון אותו רכשת מ-WPI והם מותנים בתשלום דמי הרישיון. היה ולא רכשת רישיון שימוש מ-WPI, וקבלת כדין אמצעי גישה לאתר, רישיון השימוש יהיה לתקופה עליה תחליט WPI.

באחריות רוכש או מקבל המנוי ליידע את כל המשתמשים מכח המנוי בדבר כפיפות שימוש לתנאי רישיון זה.

שמירה על סודיות אמצעי הגישה לאתר

חובה עליך לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה, אין להעבירם ואין לאפשר גילויים לצדדים שלישיים. מומלץ כי תחליפם מעת ולעת ולפחות אחת לשלושה חודשים.

שימוש באתר - שימושים מותרים

כל שימוש באתר שאינו מותר במפורש ברישיון זה - אסור.

השימוש באתר מותר אך לצורך ניהול עליות לתורה. כל שימוש אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לאפשר גישה או הפצה ו/או להעמיד לרשות הציבור, במישרין או בעקיפין, ו/או לעשות כל שימוש מסחרי שהוא בתכני האתר או בחלקים מהותיים ממנו.

אין להשתמש באתר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע באתר .

האתר כולל בין היתר יישומים וכלים שבבעלות צדדים שלישיים ותכנים שבבעלות צדדים שלישיים, שימוש בניגוד לרישיון שימוש זה יכול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכויות אחרות של אותם צדדים שלישיים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בחלקים היישומיים של האתר, עיצוב העמודים, כלי האחזור וכיוצ"ב, שייכות ל- WPI ו/או לצדדים שלישים שהתירו לה להשתמש בהם.

האתר ניתן לשימוש כמות שהוא

האתר ניתן לשימוש כפי שהוא ("As Is"). WPI איננה מתחייבת כי האתר מתאים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. לפיכך, WPI לא תישא באחריות במקרה שיתברר, כי האתר איננו מתאים לצרכיך או אינו עונה לדרישותיך, כולם או מקצתם - למעט אם מקורה של אי-ההתאמה בפגם או תקלה באתר, ש- WPI אחראית להם על-פי האמור בסעיף "אחריות מוגבלת ותרופות". במקרה זה תהיה אחריותה של WPI מוגבלת כאמור להלן.

על אף ש-WPI נוקטת מאמצים להבטיח כי האתר יהיה עדכני ונקי משגיאות, אין יכולת להבטיח כי הם אכן הוא יהיה כזה. בהתאם יש לקחת בחשבון כי יתכנו שיבושים, אי דיוקים, מידע חלקי, מידע לא עדכני באתר וכיוצ"ב - על כן אין להסתמך על המידע שבאתר ללא בדיקת גרסת הפרסום הרשמית של אותו מידע.

אחריות מוגבלת ותרופות

זמינות ותקינות האתר

תיקשור באמצעות רשת האינטרנט כרוך בשימוש בתשתיות ובאמצעים שאינם בשליטת WPI ואין WPI יכולה להיות אחראית להם.

WPI נוקטת אמצעים כי הגישה לאתר תהיה רציפה ונקייה משיבושים. עם זאת אין יכולת להבטיח כי הגישה לאתר תהיה זמינה בכל ימות השנה ו/או נקייה משיבושים. במקרה בו יהיו באתר שיבושים מהותיים לפרק זמן מהותי (שיבושים המונעים יכולת שימוש סבירה, במשך זמן רציף של שלושה ימי עבודה) תהיה זכאי - וזו תהיה תרופתך היחידה - במשך תקופה של 21 ימים ממועד תחילת השיבושים, להפסיק את הרישיון אותו רכשת, ו-WPI תשיב לך את החלק היחסי מדמי הרישיון אותם שלמת, עבור יתרת תקופת הרישיון.

WPI תהיה רשאית לערוך הפסקות יזומות בגישה לאתר או לחלקים ממנו, לצורך תחזוקה שוטפת תיקון תקלות, שינויים וכיוצ"ב. WPI תעשה כמיטב יכולתה על מנת לצמצם את פרקי הזמן בהם תימנע או תוגבל הגישה לאתר או לחלקים ממנו.

אחריות מוגבלת

בשום מקרה, WPI לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע, עוגמת נפש וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש באתר. אחריותה היחידה של WPI הינה כמפורט מפורשות ברישיון שימוש זה. היה ועל אף האמור יקבע אחרת בידי ערכאה שיפוטית מוסמכת תוגבל אחריותה של WPI לאור לנזקים ישירים בלבד בגובה 80% מהתמורה אותה שילמת ל- WPI בשנה שקדמה לקרות הנזק.

סיום השימוש על ידי WPI

אם המשתמש ו/או מי מטעמו יפר רישיון שימוש זה בהפרה יסודית תהיה WPI רשאית להביא להפסקה מיידית של השימוש. בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות רישיון זה, בכל מקרה אחר, תהיה WPI רשאית להפסיק את השימוש אם יתברר כי המשתמש ו/או מי מטעמו הפר את תנאי הרישיון ולא תיקנם בתוך שבעה ימים מיום שקיבל על כך הודעה מטעם WPI.

WPI שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכפוף לכל התנאים הבאים:

(1)WPI תמסור באתר הודעה מוקדמת בת 30 יום.

(2) WPI תשיב למשתמש את יתרת דמי הרישיון אותם שילם בהתאם ליתרת תקופת השימוש שנותרה לו לאחר מועד הביטול.

שינויים ותוספות לתנאי הרישיון

WPI שומרת לעצמה הזכות לערוך תוספות ושינויים בתנאי רישיון שימוש זה.

דין ומקום שיפוט בלעדיים

על רישיון זה, לרבות בכל מחלוקת ו/או בכל עניין הנובע ממנו ו/או בקשר עימו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (ובמקרה בו מפנה הדין הישראלי לדין זר - לא תחול ההפניה לדין הזר).
סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך ברמלה .

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון